Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van Printadres (Printadres.nl). Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met deze voorwaarden.

Printadres heeft privacy en gegevensbeveiliging als belangrijkste prioriteit gesteld.

Printadres biedt een online dienst aan waarbij een natuurlijk persoon (gebruiker) een persoonlijk adressenbestand ("Adresboek") kan aanmaken waar vrienden, familie en kennissen ("Vrienden") kunnen worden uitgenodigd om hun adresgegevens aan toe te voegen. De eigenaar van een adresboek kan zijn adresboek vervolgens gebruiken voor persoonlijke of huishoudelijke activiteiten.

Bij het bezoeken van Printadres met je browser (op desktop of mobiel) slaan wij het volgende op: je IP, van welke pagina je vandaan komt (Referral), de eigenschappen van je browser en welke Printadres pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd slaan wij daarbij ook je “user id” op.

Bij het aanmaken van een eigen Printadres account slaan wij de door jou opgegeven gegevens op in onze database. Wij maken voor elke gebruiker een pagina aan onder de door jou opgegeven naam, e-mail en titel, waar Vrienden hun adresgegevens kunnen toevoegen. Deze adresgegevens komen vervolgens in jouw Adresboek te staan. Na registratie ontvang je een welkomstmail naar je e-mailadres met de link van je persoonlijke pagina.

Bij het opgeven en toevoegen van adresgegevens aan een Adresboek, worden deze opgeslagen in onze database. De opgegeven persoonsgegevens zijn alleen in te zien en verder te verwerken door de eigenaar van het Printadres account en mag alleen voor persoonlijk of huishoudelijke activiteit gebruikt worden.

Als je de link van jouw persoonlijke pagina naar je contacten stuurt en hen uitnodigt om hun adresgegevens in te vullen zien zij onderaan deze pagina jouw naam en e-mailadres.

De ontwikkelaars van Printadres kunnen louter voor technisch noodzakelijk doeleinden opgeslagen adresgegevens inzien.

Als een contact zijn/haar adresgegevens heeft ingevuld, ontvangen zij van Printadres éénmalig een e-mail ter bevestiging met de opgegeven adresgegevens en de optie om deze tot 7 dagen na invulling aan te passen of te verwijderen.

Printadres heeft sterk geïnvesteerd om de gegevens van onze gebruikers te beschermen. Wij gebruiken een zogenaamde Content-Security-Policy tegen Cross side scripting en een beveiliging certificaat op de website tegen het onderscheppen van gegevens, en daarnaast encrypten wij de adressen voordat we deze opslaan in onze database.

Printadres deelt de adresgegevens van haar gebruikers nooit met derde partijen.

Voor marketing kunnen wij cookies plaatsen voor remarketing op social media kanalen.

Als de gebruiker zijn adressen of een gedeelte daarvan wil laten afdrukken zal de gebruiker een bestelling op de website plaatsen en zal hij daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn. Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW. De aan Printadres verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Printadres niet in staat is haar verplichtingen jegens de gebruiker na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en/of tijdens de bezorging van de bestelling.

Printadres heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Printadres haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Printadres opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Printadres niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Beheer van het systeem

Printadres is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Printadres te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Printadres ontstaat.

Printadres is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail-adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Printadres ontstaat. Printadres zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Stoppen

Wil je stoppen met Printadres? Als je bent ingelogd, kan in je het menu via “Mijn profiel” je Adresboek verwijderen. Wij verwijderen dan jouw Adresboek, jouw gegevens, de link naar je persoonlijke pagina, en alle adresgegevens van je contacten